MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Povolenia na rybolov

Výdaj povolení na rybolov

Vážený člen MO SRZ Šahy!

            Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia výboru MO SRZ Šahy platba za rybárske povolenia aj na rok 2022 bude prebiehať prostredníctvom poštových peňažných poukazov, alebo cez internet banking na číslo účtu SK24 0900 0000 0000 2861 6026.

            V rybárskom dome nebudeme vydávať štátne rybárske lístky. Tie môžete zakúpiť na obecných úradoch, alebo v Šahách na mestskom úrade. Na výdaj povolenia je potrebné mať aj platný štátny rybársky lístok.

               V prílohe Vám posielame poštový peňažný poukaz a cenník povolení na rok 2022.

            Upozorňujeme členov, že podľa Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov každý člen SRZ, vrátane mládeže a študentov, je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený organizačnou zložkou SRZ najneskôr do 31. marca bežného roka.

            V prípade nezaplatenia členského príspevku v stanovenom termíne, t. j. do 31. marca bežného  roka, členovi zaniká členstvo v SRZ. Osoba, ktorej členstvo v SRZ zaniklo v dôsledku nezaplatenia členského príspevku do 31. marca bežného roka a požiada o opätovný vznik členstva v SRZ, je povinná podať prihlášku, zaplatiť zápisné a členský príspevok.

            Prosíme tých rybárov, ktorí mali povinnosť zúčastniť sa brigády v roku 2021 (dospelí) a tak neurobili, aby hneď prirátali k cene 25 € na základe rozhodnutia členskej schôdze podľa priloženej tabuľky (ceny povolení). Ďalšie poštové peňažné poukazy ( spolu s informáciami pre záujemcov) budú v rybárskom dome pri výdaji povolení, ako aj v rybárskom obchode pani Vargovej.

Na jednom poštovom poukaze možno zaplatiť len za jedno povolenie!!!

 V tomto roku naša MO SRZ Šahy  bude vydávať povolenia na rybolov pre rok 2022

dňa 30.12.2021  a to v čase od 16:00 hod. do 18:00 hod.

            UPOZORŇUJEME, že v dôsledku platných opatrení na zamedzenie šírenia COVID – 19 bude výdaj prebiehať obdobným spôsobom ako tomu bolo aj tento rok. Záujemcovia do označeného otvoru v Rybárskom dome ( Šahy , Madácha 19 ) vhoďte  do 22.12.2020 - do 16.00 hod. v zalepenej obálke:

-          Svoj členský preukaz

-          Potvrdenie o zaplatení – buď ústrižok poukazu o zaplatení alebo potvrdenie o zapletení cez internet banking

-          Štátny rybársky lístok

-          Priložte lístok na ktorom uveďte, že aké povolenie žiadate ( podľa tabuľky) a Vaše telefónne číslo.

            Vo výdajný deň dňa 30.12.2021 si budete môcť vyzdvihnúť doklady len cez okienko rybárskeho domu a pri preberaní odovzdáte ku kontrole vyplnený (zosumarizovaný) prehľad o úlovkoch za rok 2020! Teda prehľad nevhadzujte do otvoru dverí! (toto platí len pre tento termín)

Dôrazne žiadame našich členov, aby počas preberania povolení dodržiavali všetky odporúčania proti šíreniu koronavírusu.

             Ďalším  termínom výdaja povoleniek je deň 29.1.2022 v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. za rovnakých podmienok ako v decembri 2020 s tou výnimkou, že prehľad o úlovkoch za rok 2021 ste povinný odovzdať do 15.1.2022. Doklady (vymenované vyššie)  pre výdaj povolení konanom dňa 29.1.2022 je potrebné vhodiť do otvoru dverí do 23.1.2022 do 16.00 hod. v zalepenej obálke.

            Rovnako postupujte aj v ďalších termínoch, ktoré uvádzame v tabuľke! Upozorňujeme, že nie sú vylúčené zmeny termínov ani  podmienok výdaja o čom Vás budeme včas informovať prostredníctvom internetu ako aj vyvesením oznamu v rybárskom dome.

 

Predbežné termíny na vydávanie povolení:

MESIAC

DEŇ

od

do

Doklady vhodiť do 16 hod. dňa:

Február 2022

4.

piatok

16.00

18.00

28.1.

11.

piatok

16.00

18.00

4.2.

Marec 2022

5.

sobota

14.00

16.00

26.2.

25.

piatok

16.00

18.00

18.3.

Apríl 2022

8.

piatok

16.00

18.00

1.4.

30.

sobota

14.00

16.00

23.4.

Máj 2022

21.

sobota

16.00

18.00

14.5.

SC

ČLENSKÁ SCHÔDZA

             Pozývame Vás na členskú schôdzu za rok 2021, ktorá sa uskutoční
v nedeľu 20. marca 2022 so začiatkom od 8.00 hod
v divadelnej sále mestského úradu v Šahách.
Členská schôdza bude „VOLEBNÁ“ – budú voľby do výboru, Kontrolnej komisie a delegátov na snem SRZ!!!!!

 

Termíny brigád:

DÁTUM

MIESTO

Zraz o

26.3.2022

sobota

OR Preseľany

7.00

27.3.2022

nedeľa

VN Vyškovce

7.00

10.4.2022

nedeľa

VN Plášťovce

7.00

23.4.2022

sobota

OR Preseľany

Štrkovisko Šahy

7.00

24.4.2022

nedeľa

VN Vyškovce

7.00

1.5.2022

nedeľa

VN Vyškovce

7.00

22.5.2022

nedeľa

VN Plášťovce

7.00

29.5.2022

nedeľa

VN Vyškovce

7.00

 

            Upozorňujeme, že v súlade s uznesením členskej schôdze konanej dňa 27.6.2021 boli spresnené poplatky za neodpracovanú  8 hodinovú  brigádu  vo výške 30 € pre vekovú hranicu 18 až 65 rokov pre mužov a za neodpracovanú  4 hodinovú  brigádu  vo výške 15 € pre ženy a ZŤP osoby (rovnaký vek ako muži). Oslobodení od poplatkov sú len držitelia ZŤP -  vozíčkari. To znamená, že pokiaľ niekto neodpracuje brigádu v roku 2022, tak pri výbere povolenky na rok 2023 si k povolenke pripočíta príslušnú sumu.

 

Preteky MO SRZ Šahy sa uskutočnia na VN Vyškovce v termíne:

Deti a mládež :  sobota 14.5.2022 od 8.00 do 12.00              prezentácia od 7.00

        Dospelí:       nedeľa 15.5.2022 od 8.00 do 12.00          prezentácia a losovanie od 6.00

 

            Žiadame Vás o dodržanie platných  predpisov o odovzdávaní správne vyplnených záznamov v termíne do 15. januára 2022 do schránky rybárskeho domu. Na základe rozhodnutia výboru je za zlý vyplnený záznam o úlovkoch poplatok vo výške 5 EUR, ktorý sa zaplatí na mieste ( v rybárskom dome) pri výdaji povolení.

            Vzhľadom k neustále meniacim sa situáciám Vás žiadame, aby ste sledovali oznamy na našej webovej stránke, alebo vyvesené oznamy v rybárskom dome.

               S pozdravom                                výbor MO SRZ Šahy

                                           predseda                                                                                                          tajomník                                                                               Karol Kovács, PhD.                                                                                          Mgr. Dezső Pálffy.                                             

 

 

 

Info na t.č. hospodára : 0903658796

Hosťovacie povolenia: 

Denný lístok dospelý 10 €
Týždenný lístok dospelý 40 €
   
Denný lístok dieťa 2 €
Týždenný lístok dieťa 5 €

 Hosťovacie povolenia si môžete zakúpiť v obci Vyškovce nad Ipľom v pohostinstve Kovácsik.